Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Nguyễn Đức Dũng1, Trần Minh Tiến1, Ezio Nalin de Paulo2 Nguyễn Thị Thúy Lương1, Nguyễn Minh Quang1, Lâm Văn Hà1, Lê Trường Bình1 1 Viện Thổ nhưỡng Nông hóa; 2 Công ty K+S Asia Pacific Pte Lts Tóm tắt: Nghiên cứu ảnh hưởng của kali, kẽm, B đến năng suất lúa trên một số loại đất

Nguyễn Đức Dũng1, *, Hoàng Ngọc Thuận1, Trần Minh Tiến1, Lã Tuấn Anh1, Nguyễn Minh Quang1, Nguyễn Thế Hậu1 Tóm tắt: Mục tiêu nghiên cứu là xác định được tỷ lệ phối trộn giữa các cơ chất hữu cơ (nguyên liệu hữu cơ) phù hợp với từng loại đất, đồng thời xác định được lượng phân

Nguyễn Văn Đạo, Hồ Quang Đức Tóm tắt: Đất mặn Việt Nam thực chất là đất phù sa bị nhiễm mặn bởi nước ngầm mặn hoặc nước mặt mặn. Đất mặn phân bố tại chủ yếu ở Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long và đóng vai trò quan trọng trong đời

Trần Minh Tiến, Bùi Hải An, Lê Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Toàn Thắng, Nguyễn Văn Bộ. Tóm tắt Đề tài nhằm mục tiêu xác định được yếu tố hạn chế (YTHC) độ phì nhiêu đất lúa và đề xuất giải pháp KHCN khắc phục, nâng cao hiệu quả sản xuất lúa ĐBSH và ĐBSCL. Đối

Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn Bộ, Bùi Huy Hiền, Đỗ Minh Phương, Bùi Quang Đãng, Trần Thị Minh Thu Tóm tắt Với mục tiêu xây dựng bộ cơ sở dữ liệu về phân bón và sử dụng phân bón tại Việt Nam, sau đó đưa các thông tin này lên mạng internet để người dùng

Cao Kỳ Sơn, Nguyễn Anh Sơn, Lê Thị Xuân Thu, Trần Thị Mỹ Dung Nghiên cứu được tiến hành tại 9 hộ gia đình có công trình KSH (Biogas) xây dựng theo thiết kế của Dự án ở các xã Thanh Xuân và Bắc Phú, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Nguồn nguyên liệu nạp vào

Nguyễn Đức Dũng, Nguyễn Xuân Lai, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Duy Phương, Nguyễn Đình Thông, Vũ Đình Hoàn, Hồ Công Trực, Lương Đức Trí và CTV Tóm tắt: Kỹ thuật tưới tiết kiệm, sử dụng phân bón qua hệ thống tướ cho cây trồng đã được nghiên cứu, chứng mình và áp dụng có hiệu

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ (1) (1) Nguyên Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1995 – 1999).  Bài viết tóm tắt lịch sử sử dụng phân bón của Việt Nam và các nước, nêu vai trò của phân vô cơ, phân hữu cơ đã khẳng định, với hầu hết cây trồng, việc sử dụng phân

TS. Bùi Huy Hiền, GS. TS. Bùi Đình Dinh TS. Cao Kỳ Sơn, PGS.TS. Trần Minh Tiến Tóm tắt Bài báo đã tổng hợp, phân tích và bình luận những kết quả nghiên cứu của Viện Thổ nhưỡng Nông hóa, các viện, trường khác về 4 nội dung chính liên quan đến vai trò của

PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ (1), GS.TS. Bùi Đình Dinh (2) (1) Nguyên Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa (1995 – 1999). (2) Nguyên Phó Viện trưởng Viện Thổ nhưỡng Nông hóa. Tóm tắt Chương trình bón phân cân đối (BALCROP) trong giai đoạn 1994 – 1997 và 1998 – 2002 được thực hiện bởi