Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Tin Nghiên cứu - Chuyển giao

30
Th9

NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT GIÁ THỂ SỬ DỤNG GIEO MẠ KHAY CẤY MÁY PHÙ HỢP CHO VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG VÀ BẮC TRUNG BỘ

Nguyễn Đức Dũng1, *, Hoàng Ngọc Thuận1, Trần Minh Tiến1, Nguyễn Minh ...

26
Th4

ẢNH HƯỞNG CỦA KALI, KẼM, BO ĐẾN NĂNG SUẤT LÚA TRÊN MỘT SỐ LOẠI ĐẤT VIỆT NAM

Nguyễn Đức Dũng1, Trần Minh Tiến1, Ezio Nalin de Paulo2 Nguyễn Thị ...

26
Th4

ẢNH HƯỞNG CỦA TỶ LỆ PHỐI TRỘN ĐẤT VỚI CƠ CHẤT HỮU CƠ VÀ PHÂN BÓN ĐẾN CHẤT LƯỢNG GIÁ THỂ VÀ SINH TRƯỞNG CỦA MẠ

Nguyễn Đức Dũng1, *, Hoàng Ngọc Thuận1, Trần Minh Tiến1, Lã Tuấn Anh1, ...

06
Th8

ĐẤT MẶN VIỆT NAM

Nguyễn Văn Đạo, Hồ Quang Đức Tóm tắt: Đất mặn Việt Nam ...

19
Th5

YẾU TỐ HẠN CHẾ ĐỘ PHÌ NHIÊU ĐẤT TRỒNG LÚA ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG, ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Trần Minh Tiến, Bùi Hải An, Lê Thị Mỹ Hảo, Nguyễn Toàn ...

19
Th5

XÂY DỰNG NGÂN HÀNG KIẾN THỨC PHÂN BÓN Ở VIỆT NAM

Trần Minh Tiến, Nguyễn Văn Bộ, Bùi Huy Hiền, Đỗ Minh Phương, ...