Liên kết

02437643453 - 0343398159
ttnghiencuuphanbon@gmail.com

T2 - T6 8.00 – 17.00
T7 - CN đóng cửa

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU PHÂN BÓN VÀ DINH DƯỠNG CÂY TRỒNG

VIỆN THỔ NHƯỠNG NÔNG HÓA

Tin Nghiên cứu - Chuyển giao

02
Th6

PHÂN BÓN HỮU CƠ Ở VIỆT NAM: TỪ SẢN XUẤT ĐẾN SỬ DỤNG

TS. Bùi Huy Hiền – Phó chủ tịch Hội Khoa học Đất ...

02
Th6

SẢN XUẤT VÀ SỬ DỤNG PHÂN BÓN LÁ Ở VIỆT NAM

TS. Bùi Huy Hiền, PGS.TS. Nguyễn Văn Bộ, TS. Cao Kỳ Sơn. ...

02
Th6

ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC CHẤT DINH DƯỠNG VÀ HIỆU LỰC CÁC DẠNG PHÂN LÂN ĐỐI VỚI CÀ PHÊ VỐI TRÊN ĐẤT ĐỎ BAZAN Ở TÂY NGUYÊN

Bùi Huy Hiền, Nguyễn Trọng Thi, Trình Công Tư Tóm tắt Cà ...